Νέος Αντιδήμαρχος Πύργου ο Γεράνιος Κωνσταντίνος Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Δημοτικό Σύμβουλο» Ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87). 2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010. 3. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 4. Τα επίσημα πληθυσμιακά...

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ
Γαβρίλης Λιατσής Νέος Αντιδήμαρχος Πύργου ο Γεράνιος Κωνσταντίνος